Stopa procentowa

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Stopa procentowa

Stopa procentowa to stosunek oprocentowania zarobionego w danym okresie do kwoty zainwestowanej na początku okresu (Wieteska).

Stopę procentową na rynku finansowym możemy rozpatrywać z dwóch stron. Ze strony kredytobiorcy jest to cena, którą płaci się za pożyczenie kapitału wyrażona procentowo jako iloraz kwoty zwrotu do kwoty pożyczki. Ze strony pożyczkodawcy lub inwestora będzie to dochód jaki uzyska z inwestycji wyrażony procentowo jako iloraz uzyskanego dochodu do zainwestowanego kapitału. Stopa procentowa mierzona jest zazwyczaj w ujęciu rocznym. Stopa procentowa uwzględnia koncepcję wartości pieniądza w czasie.

Zakłada ona, że określona suma pieniężna w dniu dzisiejszy ma inną wartość, niż ta sama suma pieniężna po pewnym okresie. Jest to wynikiem spadku siły nabywczej pieniądza , możliwością inwestowania, występowaniem ryzyka oraz preferowaniem bieżącej konsumpcji:

 • spadek siły nabywczej jest spowodowany rosnącą inflacją, w wyniku której po określonym czasie nie będziemy mogli nabyć tego samego produktu za tą samą kwotę;
 • możliwość inwestowania zakłada, że po korzystnym zainwestowaniu określonej kwoty, po pewnym czasie będzie ona warta więcej niż obecnie (tz. przyniesie pewien dochód). Oznacza to, że ta sama kwota nie zainwestowana, będzie po tym samym czasie warta mniej;
 • występowanie ryzyka oznacza, że po okresie inwestycji możemy nie uzyskać określonego spodziewanego dochodu. Wynika z tego, że wartość określonej kwoty nie obarczonej ryzykiem jest większa, niż wartość tej samej kwoty obarczonej ryzykiem;
 • preferowanie bieżącej konsumpcji oznacza, że większość ludzi bardziej sobie ceni określoną kwotę przeznaczoną na bieżącą konsumpcję, niż to samą kwotę przeznaczoną na konsumpcję po pewnym czasie.

Wielkość stopy procentowej wynikająca z wartości pieniądza w czasie musi zatem uwzględniać zarówno czas jak i ryzyko. Wysokość stóp procentowych wpływa na podejmowanie decyzji przez uczestników rynku finansowego co ma niezwykle istotne znaczenie dla funkcjonowania gospodarki. Istotną rolę w ustalaniu wysokości stóp procentowych odgrywają banki centralne. Dla Narodowego Banku Polskiego są jednymi z narzędzi polityki monetarnej, który przy ich pomocy wpływa na wysokość stóp procentowych  rynku międzybankowego, a tym samym na oprocentowanie kredytów i depozytów w bankach komercyjnych. Musimy pamiętać, że na rynku finansowym mamy do czynienia z różnymi stopami procentowymi.

Do podstawowych stóp procentowych NBP należą:

a) stopa referencyjna;

b) stopa lombardowa;

c) stopa depozytowa;

d) stopa redyskontowa;

e) stopy rezerwy obowiązkowej.

Ad a) stopa referencyjna (interwencyjna, repo) określa minimalną cenę, po jakiej bank centralny organizuje operacje otwartego rynku na rynku międzybankowym na zakupie bądź sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych w celu przywrócenia równowagi na rynku.

Ad b) stopa lombardowa określa cenę, po której bank centralny udziela bankom komercyjnym kredytu pod zastaw papierów wartościowych. Kwota kredytu nie może przekroczyć równowartości 80% papierów wartościowych obciążonych zastawem.

Ad c) stopa depozytowa – to stopa oprocentowania jednodniowych wkładów terminowych dla banków komercyjnych posiadających nadmiar płynności.

Ad d) stopa redyskontowa(stopa redyskontowa weksli) określa cenę, po jakiej bank centralny udziela kredytów bankom komercyjnym (kupuje od nich weksle). Za pomocą stopy redyskontowej bank centralny kreuje podaż pieniądza, przy czym podwyższenie stopy redyskontowej studzi koniunkturę.

Ad e) stopy rezerwy obowiązkowej:

 • od środków złotowych i środków w walutach obcych zgromadzonych na rachunkach bankowych;

 • od środków uzyskanych z tytułu emisji papierów wartościowych;

 • od środków uzyskanych z tytułu operacji repo i sell-buy-back

  Stopę procentową możemy podzielić także na :

 • nominalną (roczna);

 • efektywną (efektywna roczna stopa procentowazależy od częstości kapitalizowana odsetek w ciągu roku. Jest ona równa stopie nominalnej jeżeli odsetki są naliczane tylko na koniec trwania lokaty;

 • równoważną (służy do porównywania różnych stóp np. stopa nominalna i efektywna jest równoważna jeżeli po upływie dowolnego czasu kapitał początkowy przyjmuje tę samą wartość na koniec okresu).

 • realną (stopa nominalna zostaje pomniejszona o wartość inflacji).

Najważniejszą dla inwestora jest realna stopa procentowa, gdyż w przypadku wzrostu inflacji do wartości przewyższającej wartość nominalną , otrzymamy na końcu naszej inwestycji ujemną wartość realną.

Zobacz także interesujące frazy:

 • efektywna stopa procentowa;
 • nominalna stopa procentowa;
 • realna stopa procentowa;
 • stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe;
 • stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • stopa procentowa w Polsce;
 • rzeczywista stopa procentowa;
 • stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe;
 • rzeczywista roczna stopa procentowa;
 • stopa procentowa nbp;
 • rynkowa stopa procentowa;
 • efektywna roczna stopa procentowa;
 • roczna stopa procentowa;
 • stopa procentowa na ubezpieczenie wypadkowe;
 • stopa procentowa polska;
 • stała stopa procentowa;
 • stopa procentowa ubezpieczenia wypadkowego;
 • referencyjna stopa procentowa;
 • efektywna stopa procentowa wzór;
 • stopa procentowa składki na ubezpieczenie emerytalne;
 • stopa procentowa kredytu;
 • aktualna stopa procentowa;
 • zmienna stopa procentowa;
 • stopa procentowa wibor;
 • co to jest stopa procentowa;
 • naturalna stopa procentowa;
 • podstawowa stopa procentowa;
 • stopa procentowa odsetek;
 • stopa procentowa banku centralnego;
 • stopa procentowa definicja.